ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

dav

Ένα εξαιρετικό και χρήσιμο βιβλίο που συμπεριλαμβάνει ό,τι νεότερο υπάρχει στην αναίμακτη ιατρική. “Το Εγχειρίδιο αισθητικής ιατρικής και αναίμακτης χειρουργικής” του καθηγητή Τσιούμα Σωτήρη είναι καινοτόμο και δημιουργήθηκε μετά από κλινική εμπειρία 4000 περιστατικών σε Ελλάδα και εξωτερικό με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται συνεχώς.
Παρουσιάζονται καινούργιες τεχνικές στην Αισθητική Ιατρική. Περιέχει εφαρμογές για την αφαίρεση ή τη διόρθωση αντιαισθητικών ανωμαλιών του προσώπου ή του σώματος οι οποίες προϋποθέτουν μόνο την εφαρμογή τοπικής αναισθησίας με επάλειψη. “Πρόκειται για μια σπουδαία εξέλιξη στην ιατρική, με βασικό πλεονέκτημα την αποφυγή χειρουργικής τομής κατά την εκτέλεση επεμβάσεων” σημειώνει στο βιβλίο του ο καθηγητής Τσιούμας Γ. Σωτήρης. Περιέχει εφαρμογές στην Οφθαλμολογία – Οφθαλμοπλαστική, Δερματολογία, Οδοντιατρική, Γυναικολογία, Ουρολογία, Νευρολογία, ΩΡΛ, Πλαστική Χειρουργική. Επίσης, παρουσιάζεται η νέα τεχνολογία, ο εξοπλισμός ενός ιατρείου αναίμακτης χειρουργικής.

Περιέχει 600 έγχρωμες φωτογραφίες, βίντεο σε DVD με επεξηγήσεις προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.

Προορίζεται για τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται με την Αναίμακτη Χειρουργική και κυρίως τους Δερματολόγους, Οφθαλμίατρους, Πλαστικούς Χειρουργούς, ΩΡΛ, Ουρολόγους, Οδοντιάτρους, Γυναικολόγους και Αισθητικούς Ιατρούς.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά.

Για την παραγγελία του βιβλίου:

α) Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 6948380611 & 6932605378

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://books.tsioumasclinic.gr/

 

Manual of Aesthetic Medicine and Non-Ablative Surgery

By Sotirios G. Tsioumas

This book accompanied by 63 videos 750 photos with pre & post-operative clarification allows physicians to use the non-invasive surgery without any difficulty.

Description:

This book was the result of a clinical experience of 4000 cases in Greece and abroad, a number which, as time goes by, continues to increase. Following the encouragement of many colleagues involved in the field of non-ablative surgery who needed a guide for this new methodology of aesthetic medicine.

The book, accompanied by videos and photos, with preoperative and postoperative clarifications, allows physicians to use non-ablative surgery to get involved in more difficult cases and broaden and develop their knowledge to higher levels. This manual is for all physicians of all specialties involved in Non-Ablative Surgery, and mainly, Dermatologists, Ophthalmologists, Plastic Surgeons, ENT, Dentists, Gynecologists and Aesthetic Physicians.

About the author:

Sotiris Tsioumas is a Surgeon Ophthalmologist Sotiris Tsioumas and graduate of the Medical School of the University of Modena in northern Italy. He completed his specialization at the “Aghios Savvas” Oncology Hospital where he gained valuable experience in a large number of surgeries, such as the restoration of eyelid, lacrimal apparatus and orbit disorders, blepharoplasty, cataract surgery using the phacoemulsification method, etc. He then specialized in Cosmetic Medicine at the State University “Tor Vergata”, in Rome.

Now he is a lecturer of Aesthetic Medicine and Aesthetic Treatment at the University of Camerino in Italy, and Substitute Director of the Master Degree in Aesthetic Medicine of the University of Camerino in Greece.

Order the book now!

Tel.: +306948380611 & +306932605378

Visit the website https://books.tsioumasclinic.gr/

MANUALE DI BELLEZZA MEDICINA E CHIRURGIA ANAIMAKTIS

Un libro eccellente e utile comprende ciò che è più nuovo in medicina senza sangue. “Il manuale di medicina estetica e chirurgia senza sangue” Professor Sotiris Tsioumas è innovativo e creato dopo l’esperienza clinica 4000 eventi in Grecia e all’estero con questo numero aumenta costantemente.
Nuove tecniche presentate in Medicina Estetica. Contiene applicazioni per rimuovere o correggere anomalie sgradevoli viso o del corpo che richiedono solo l’applicazione di spread anestesia locale. “Questo è uno sviluppo importante nella medicina, il vantaggio principale per evitare l’esecuzione di interventi chirurgici incisione quando” note nel suo libro il professor Tsioumas C. Sotiris. Contiene applicazioni in Oftalmologia – oculoplastica, Dermatologia, Odontoiatria, Ginecologia, Urologia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia plastica. Inoltre, la nuova tecnologia è mostrato, l’apparato di una clinica chirurgica senza spargimento di sangue.

Contiene 600 fotografie a colori, video su DVD con spiegazioni prima dell’intervento e dopo l’intervento.

Destinato per i medici di tutte le specialità coinvolte nella chirurgia senza sangue e soprattutto dermatologi, oculisti, chirurghi plastici, ORL, urologia, dentisti, ginecologi e medici estetiste.

Circola in greco, inglese e italiano.

Per maggiori informazioni contattare 6932605378

 

Manuale di Medicina Estetica e Chirurgia Non Ablativo

Da Sotirios G. Tsioumas

Questo libro accompagnato da 63 video 750 foto con chiarimento pre e post-operatoria permette ai medici di utilizzare la chirurgia non invasiva senza alcuna difficoltà.

Descrizione:

Questo libro è il risultato di un’esperienza clinica di 4000 casi in Grecia e all’estero, un numero che, col passare del tempo, continua ad aumentare. Dopo l’incoraggiamento di molti colleghi coinvolti nel campo della chirurgia non-ablativa che aveva bisogno di una guida per questa nuova metodologia di medicina estetica.

Il libro, accompagnato da video e foto , con pre e post-operatorie chiarimenti, permette ai medici di usare la chirurgia non ablativo di essere coinvolti nei casi più difficili e ampliare e sviluppare le loro conoscenze a livelli superiori. È per RatingsPage.aspx manuale tutti i medici di tutte le specialità delle Coinvolto-in chirurgia non ablativo, e soprattutto, dermatologi, oculisti, chirurghi plastici, ORL, dentisti, ginecologi e estetica del Physicians.

Circa l’autore:

Sotiris Tsioumas è un chirurgo oculista Sotiris Tsioumas e laureato alla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Modena nel nord Italia. Completata la sua specializzazione Lui al “Aghios Savvas” Oncologia Ospedale dove ha maturato una preziosa esperienza in un gran numero di interventi chirurgici, come ad esempio il ripristino delle palpebre , dell’apparato lacrimale e disturbi orbita, blefaroplastica, chirurgia della cataratta con il metodo facoemulsificazione, etc. Si è poi specializzato in medicina estetica presso l’ Università Statale di “Tor Vergata”, Roma.

Ora è docente di estetica e medicina estetica presso l’Università di Camerino in Italia, e sostituire Direttore del Master in Medicina Estetica dell’Università degli Studi di Camerino in Grecia.

Per ulteriori informazioni chiamare il +30 6.932.605,378 mila

Visita il sito web https://books.tsioumasclinic.gr/

 

Translate »